ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


คืนความสุขให้คนในชาติ


ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพ่ระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ article

 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน  ประจำปี  ๒๕๕๔  

  หลักการและเหตุผล

                 การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๙  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และเพื่อเป็นการฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้  ตามแนวพระราชดำริองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล  ได้กำหนดให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ  ๑  ต้น/ต่อปี  และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่น่ารู้  ไม่ตัดต้นไม้  ทำลายสภาพแวดล้อม  เพื่อสืบสานเป็นปณิธานของพ่อหลวงในเรื่องการอนุรักษ์และปลูกป่าชุมชนให้แพร่หลายไปทั่วทุกบ้าน  ทุกโรงเรียน  หรือสถานที่ราชการ  และสถานที่อื่นๆ

              เทศบาลตำบลยางตลาด  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี  ๒๕๕๔  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๗๙  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ขึ้นในครั้งนี้

 วัตถุประสงค์

           ๑.  เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในนการดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวายให้เจริญเติบโตอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไปตลอดไป

           ๒. เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น  ชุมชนสนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

           ๓. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๙  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔

      เทศบาลตำบลยางตลาด จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่แห่งแผ่นดิน  ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด

เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด ออกสอบถามความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สายฯ
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมคณะร่วมงานบุญมหาชาติ ณ วัดดงบ่อ ม.10
เทศบาลตำบลยางตลาดต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กบ้านค้อ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการจิตอาสาน่าบ้านน่ามอง ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการผู้พิการร้อยดวงใจ คนไทยเป็นหนึ่งเดียว
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดประชุมเวทีชี้แจ้งการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ หมู่4 บ้านโคกใหญ่ วัดดอนตาปู่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2558
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี่ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. เป็นตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ภาคกลาง ครั้งที่ ๓๒ นครปฐมเกมส์ ซึ่งมีเทศบาลนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้นายเอกพันธุ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วม 3 สมาคม อปท. เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดทำหน้าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชาติเพื่อประชาชน ที่ รัฐสภา
ภาพกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจน้องหนูผู้อยากได้โอกาส เทศบาลตำบลยางตลาด
ขอเชิญรวมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี๋ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา o๘.oo น.
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ "ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง"
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
ประกาศงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี 2557
ชาวเทศบาลตำบลยางตลาดขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
ภาพกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
ภาพกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานโดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน(การสานตะกร้าพลาสติก)
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีงานวันแม่
กิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลยางตลาด
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์
ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานปรองดองสมานฉันท์
ภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย
ภาพกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนาประชามีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน้าบ้านหน้ามอง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ภาพกิจกรรมประชุมสมาคมสันนิบาต ณ หอประชุมเทศบาลเมือง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแถลงข่าวถนนสายบุญ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานบุญคูณลาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะ อ.ส.ม.,มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
การแข่งขันกีฬาพนักงานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ประเมินภายใน ศดว.
โครงการถวายรายงานผลงานดำเนิดงานปุ้ยสั่งตัดและศึกษาดูงานต้นทุนการผลิตข้าว
ภาพงานทำบุญตักบาตรถถนสายบุญเทศบาลยางตลาด article
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าอำเภอยางตลาด article
นายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรลงนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมพิธีทำบุญตักบารต ณ สนามหน้าเทศตำบลยางตลาด
งานวันคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาล
ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงปู่เจ้าคัทธนาม ถนนสายบุญ article
ประมวลภาพกิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม article
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด article
ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๕๕ article
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด article
ร่วมทำบุญออกพรรษา article
สพานเทพสุดา article
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๕ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
ภาพกิจกรรมวันแม่ article
เทศบาลตำบลยางตลาดขอเชิญชวนพี่น้องร่วททำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ article
ภาพกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลึกต่อต้านยาเสพติด article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา article
ภาพกิจกรรมโครงการพระดาบสสัญจร article
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเทศบาล article
ภาพกิจกรรมโครงการธรรมะและการบริการสังคม article
เทศบาลตำบลยางตลาดเปิดใช้บริการแล้วศุนย์ ict ชุมชน
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ article
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์ ๕๕ รูป article
พิธีทำบุญตักบาตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ article
ภาพกิจกรรมยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม article
ภาพกิจกรรมการประเมิณปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง article
ประมวลภาพกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ article
เชิญชวนพี่น้องร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฟุุตบอล ไทยคัพ article
ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ต้านกับยาเสพคิด ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
ภาพกิจกรรมงานปิดกีฬาฟุตบอลลีกต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำแ ๒๕๕๔
ประมวลภาพการประชุมภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ article
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา article
24 - 25 มีนาคม 2554 กีฬาต่อต้านยาเสพติด
โครงการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๔ article
ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางโคกค้อรับมอบสื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิกระจกเงา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี
ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมต้อนรับและฉลองพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด
เทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม ประจำปี 2554
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
สีสันการประกวดร้องเพลง ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน
วันเทศบาล
ต้อนรับ ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม article
ประเพณีวันสงกราต์ประจำปี 2554
สีสันถนนคนเดิน
ยางตลาดรวมใจต้านภัยหนาว
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ article
ถนนคนเดิน article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลยางตลาด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด articleสำนักงานเทศบาลตำบลยางตาด